Czytania na dziś

ANTYFONA NA WEJŚCIE - Ps 103, 20

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego Aniołowie, * potężni mocarze pełniący Jego rozkazy, * aby słuchano słów Jego.

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

KOLEKTA

Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki Aniołom i ludziom, † spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia Aniołowie, * którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE Zastępy aniołów służą Bogu - Dn 7, 9-10. 13-14

Czytanie z Księgi proroka Daniela
Patrzyłem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy na Jego głowie jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.
Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Oto słowo Boże.

Albo: - PIERWSZE CZYTANIE Michał i jego aniołowie walczą z Szatanem

Ap 12, 7-12a

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie Diabeł i Szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię; został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych – aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy». Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 4-5 (R.: por. 1c)


Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *

bo usłyszałeś słowa ust moich.

Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *

pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, *

bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.

Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *

pomnożyłeś moc mojej duszy.

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, *

gdy usłyszą słowa ust Twoich,

i będą opiewać drogi Pana: *

«Zaprawdę, chwała Pana jest wielka!»

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ - Por. Ps 103 (102), 21


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie
i wszyscy słudzy pełniący Jego wolę.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Ujrzycie aniołów Bożych wstępującychi zstępujących nad Syna Człowieczego - J 1, 47-51

Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».
Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»
Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem».
Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»
Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».
Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego».

Oto słowo Pańskie.

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, składamy Ci Ofiarę uwielbienia i pokornie prosimy, † abyś dzięki wstawiennictwu Aniołów łaskawie ją przyjął * i doprowadził nas do wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA 63. Chwała Boża jaśnieje w Aniołach

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze świety, zawsze składali dziękczynienie, * i abyśmy głosili Twoją chwałę, * która jaśnieje w Aniołach i Archaniołach.
Gdy oddajemy cześć stworzonym przez Ciebie Aniołom, * wysławiamy Twoją doskonałość i potęgę. * Przez wspaniałość świata niewidzialnych duchów * poznajemy jak jesteś niezmierzony * i godny miłości ponad całe stworzenie.
Z radością łączymy nasze głosy z chórami Aniołów, * którzy przez Pana Jezusa Chrystusa * wielbią Twój majestat, razem z nimi wołając...

ANTYFONA NA KOMUNIĘ - Ps 138, 1

Będę Cię sławił z całego serca, Panie, * będę Ci śpiewał psalm wobec Aniołów.

MODLITWA PO KOMUNII

Pokornie prosimy Cię, Boże, † abyśmy umocnieni Chlebem eucharystycznym, * pod opieką Twoich Aniołów czynili postępy na drodze zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Czytania dostarcza: http://brewiarz.pl

Brak nadchodzących wydarzeń dla tej kategorii
wrzesień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30